Przemysław Zieliński

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie ukończył studia o specjalności w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw. Biegły rewident (nr wpisu na listę 11998), prowadzi Kancelarię Biegłego Rewidenta (nr wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania 3725).

Doświadczenie w audycie zdobył pracując w jednej z czołowych polskich firm audytorskich, pełniąc funkcję kierownika projektów podczas badania spółek i innych podmiotów o różnej skali i przedmiocie działalności, sporządzających sprawozdania finansowe według różnych zasad i przepisów (ustawa o rachunkowości, MSR/MSSF, przepisy giełdowe, prospekt emisyjny, sprawozdania skonsolidowane, pakiety konsolidacyjne). Uczestniczył także w wielu projektach due dilligence. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w pracy w działach księgowości i controllingu oraz zakończone sukcesem kompleksowe sporządzanie i rozliczanie wniosków o dotacje (fundusze UE, EKOFUNDUSZ, WFOŚiGW).

Reprezentując własną kancelarię, bada szereg podmiotów działających w różnych branżach, sporządza testy na utratę wartości i inne analizy ekonomiczne, doradza w procesach fuzji i przekształceń. Świadczy też usługi audytu wewnętrznego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Zna język angielski.

Tel. 509 476 400
przemyslaw.zielinski@kpda.com.pl