Księgowość

W ramach świadczonych usług księgowych oferujemy:

 • pomoc przy wyborze formy opodatkowania,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR),
 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt),
 • prowadzenie innych ewidencji podatkowych wymaganych przepisami prawa,
 • sporządzanie informacji i zeznań podatkowych (zeznania roczne),
 • pomoc w odzyskiwaniu podatku zapłaconego za granicą,
 • opracowywanie planu kont i polityki rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych lub ich poszczególnych elementów (np. rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa, konsolidacja),
 • nadzór księgowy i podatkowy.


W zakresie usług związanych z wynagrodzeniami:

 • prowadzenie list płac, rozliczenia PIT,
 • rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
 • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, składanie deklaracji do ZUS,
 • sporządzanie i rozliczanie umów - zleceń i umów o dzieło.

Kontakt

Marcin Sarnowski

Tel. 609 773 703
marcin.sarnowski@kpda.com.pl

Przemysław Zieliński

Tel. 509 476 400
przemyslaw.zielinski@kpda.com.pl