Audyt

W zakres usług obejmujących audyt i innych zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji biegłych rewidentów wchodzą:

 • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzanych zarówno według polskich, jak i międzynarodowych zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • przeprowadzanie przeglądów sprawozdań finansowych,
 • badanie pakietów konsolidacyjnych,
 • audyt projektów zrealizowanych ze środków unijnych,


a także inne, przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych:

 • badanie planu połączenia, podziału i przekształcenia (art. 502, 537 i 559 ksh),
 • badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 ksh),
 • badanie sprawozdania z podwyższenia kapitału spółki akcyjnej (art. 431 ksh),
 • badanie sprawozdania zarządu w przypadku zamiaru nabycia przez spółkę akcyjną mienia od akcjonariuszy (art.394 ksh),
 • badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (art. 449 ksh),
 • badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 ksh),
 • badanie rachunkowości oraz działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na żądanie wspólnika (art.223 ksh),
 • opiniowanie ceny udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 182 ksh),
 • wycena akcji podlegających przymusowemu wykupowi (art. 418 ksh).


Ponadto przedmiotem działalności biegłego rewidenta może być audyt wewnętrzny zgodnie z wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych.

Kontakt

Przemysław Zieliński

Tel. 509 476 400
przemyslaw.zielinski@kpda.com.pl