KPDA Logo

KPDA (Księ­go­wość • Podat­ki • Doradz­two • Audyt) sta­no­wi wspól­ne przed­się­wzię­cie spe­cja­li­stów z zakre­su księ­go­wo­ści, pra­wa, finan­sów i podat­ków, posia­da­ją­cych wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w swo­ich dzie­dzi­nach.

W skład zespo­łu KPDA wcho­dzą bie­gły rewi­dentdorad­ca podat­ko­wy oraz zespół wykwa­li­fi­ko­wa­nych księ­go­wych, będą­cych w sta­nie zapew­nić kom­plek­so­wą obsłu­gę księ­go­wą, podat­ko­wą i audy­tor­ską swo­im klien­tom.

Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­te w mię­dzy­na­ro­do­wej fir­mie dorad­czej z gru­py wiel­kiej czwór­ki, w jed­nej z naj­więk­szych pol­skich firm audy­tor­skich oraz w świad­cze­niu usług na ryn­ku lokal­nym pozwa­la nam spro­stać zróż­ni­co­wa­nym ocze­ki­wa­niom naszych klien­tów, przy zacho­wa­niu naj­wyż­szych stan­dar­dów świad­cze­nia usług.

Zakres usług

Sys­te­ma­tycz­nie pod­no­si­my swo­je kwa­li­fi­ka­cje i posze­rza­my port­fo­lio swo­ich usług. Dzię­ki doświad­czo­nej kadrze może­my zapro­po­no­wać Ci cały pakiet świad­czeń, dzię­ki któ­rym Ty i Twój biz­nes osią­gnię­cie wyzna­czo­ne cele.

   Księgowość

Popro­wa­dzi­my Two­je księ­gi, znaj­dzie­my opty­mal­ne roz­wią­za­nia finan­so­we, dora­dzi­my w kwe­stiach kosz­tów i roz­li­czeń prze­pły­wu pie­nię­dzy.

wię­cej

   Podatki

W ramach usług doradz­twa podat­ko­we­go zapew­nia­my kom­plek­so­wą obsłu­gę osób fizycz­nych i przed­się­bior­ców w zakre­sie podat­ków docho­do­wych (PIT, CIT), podat­ku VAT i innych.

wię­cej

   Audyt

Prze­pro­wa­dza­my kom­plek­so­we audy­ty wyma­ga­ne pra­wem oraz audy­ty wewnętrz­ne zgod­nie z wymo­ga­mi prze­pi­sów usta­wy o finan­sach publicz­nych.

wię­cej

   Doradztwo biznesowe

Sku­mu­lo­wa­na wie­dza o funk­cjo­no­wa­niu przed­się­biorstw pozwa­la nam na sze­ro­kie spoj­rze­nie na tkan­kę Two­jej fir­my. Zana­li­zu­je­my i przed­sta­wi­my wnio­ski na temat ewen­tu­al­nych pro­ble­mów Two­je­go przed­się­bior­stwa oraz dora­dzi­my środ­ki zarad­cze.

wię­cej

Zespół

Marcin Sarnowski

Marcin Sarnowski

Praw­nik, absol­went Wydzia­łu Pra­wa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu im. A. Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu.

Licen­cjo­no­wa­ny dorad­ca podat­ko­wy (nr wpi­su na listę 11813), pro­wa­dzi Kan­ce­la­rię Dorad­cy Podat­ko­we­go w Choj­ni­cach.

Doświad­cze­nie zawo­do­we zdo­by­wał w kan­ce­la­rii rad­cy praw­ne­go i kan­ce­la­riach dorad­ców podat­ko­wych na ryn­ku lokal­nym oraz pod­czas zatrud­nie­nia w dzia­le podat­ko­wym fir­my dorad­czej z gru­py tzw. „Wiel­kiej Czwór­ki”, gdzie był człon­kiem zespo­łu ds. podat­ku docho­do­we­go od osób fizycz­nych oraz zespo­łu ds. postę­po­wań podat­ko­wych, wyko­nu­jąc czyn­no­ści doradz­twa podat­ko­we­go na rzecz człon­ków zarzą­dów i klu­czo­wych pra­cow­ni­ków mię­dzy­na­ro­do­wych kor­po­ra­cji (w tym zwłasz­cza pra­cow­ni­ków dele­go­wa­nych), na rzecz osób o wyso­kich docho­dach oraz na rzecz sze­re­gu spół­ek pol­skich i zagra­nicz­nych.

Zna bie­gle język angiel­ski. Jest auto­rem arty­ku­łów i komen­ta­rzy pra­so­wych o tema­ty­ce podat­ko­wej oraz z zakre­su ubez­pie­czeń spo­łecz­nych („Gaze­ta Praw­na”, „Mana­ger Maga­zin”, „Per­so­nel i Zarzą­dza­nie”).

Tel. 609 773 703
marcin.sarnowski@kpda.com.pl

Przemysław Zieliński

Przemysław Zieliński

Absol­went Aka­de­mii Eko­no­micz­nej w Pozna­niu, gdzie ukoń­czył stu­dia o spe­cjal­no­ści w zakre­sie finan­sów i rachun­ko­wo­ści przed­się­biorstw. Bie­gły rewi­dent (nr wpi­su na listę 11998), pro­wa­dzi Kan­ce­la­rię Bie­głe­go Rewi­den­ta (nr wpi­su na listę pod­mio­tów upraw­nio­nych do bada­nia 3725).

Doświad­cze­nie w audy­cie zdo­był pra­cu­jąc w jed­nej z czo­ło­wych pol­skich firm audy­tor­skich, peł­niąc funk­cję kie­row­ni­ka pro­jek­tów pod­czas bada­nia spół­ek i innych pod­mio­tów o róż­nej ska­li i przed­mio­cie dzia­łal­no­ści, spo­rzą­dza­ją­cych spra­woz­da­nia finan­so­we według róż­nych zasad i prze­pi­sów (usta­wa o rachun­ko­wo­ści, MSR/MSSF, prze­pi­sy gieł­do­we, pro­spekt emi­syj­ny, spra­woz­da­nia skon­so­li­do­wa­ne, pakie­ty kon­so­li­da­cyj­ne). Uczest­ni­czył tak­że w wie­lu pro­jek­tach due dil­li­gen­ce. Posia­da rów­nież kil­ku­let­nie doświad­cze­nie w pra­cy w dzia­łach księ­go­wo­ści i con­trol­lin­gu oraz zakoń­czo­ne suk­ce­sem kom­plek­so­we spo­rzą­dza­nie i roz­li­cza­nie wnio­sków o dota­cje (fun­du­sze UE, EKOFUNDUSZ, WFO­ŚiGW).

Repre­zen­tu­jąc wła­sną kan­ce­la­rię, bada sze­reg pod­mio­tów dzia­ła­ją­cych w róż­nych bran­żach, spo­rzą­dza testy na utra­tę war­to­ści i inne ana­li­zy eko­no­micz­ne, dora­dza w pro­ce­sach fuzji i prze­kształ­ceń. Świad­czy też usłu­gi audy­tu wewnętrz­ne­go na rzecz jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go. Zna język angiel­ski.

Tel. 509 476 400
przemyslaw.zielinski@kpda.com.pl

Zakres usług

Księgowość

 

W ramach świad­czo­nych usług księ­go­wych ofe­ru­je­my:

 • pomoc przy wybo­rze for­my opo­dat­ko­wa­nia,
 • pro­wa­dze­nie ksiąg rachun­ko­wych (peł­na księ­go­wość),
 • pro­wa­dze­nie księ­gi przy­cho­dów i roz­cho­dów (KPiR),
 • pro­wa­dze­nie ewi­den­cji przy­cho­dów (ryczałt),
 • pro­wa­dze­nie innych ewi­den­cji podat­ko­wych wyma­ga­nych prze­pi­sa­mi pra­wa,
 • spo­rzą­dza­nie infor­ma­cji i zeznań podat­ko­wych (zezna­nia rocz­ne),
 • pomoc w odzy­ski­wa­niu podat­ku zapła­co­ne­go za gra­ni­cą,
 • opra­co­wy­wa­nie pla­nu kont i poli­ty­ki rachun­ko­wo­ści,
 • spo­rzą­dza­nie spra­woz­dań finan­so­wych lub ich poszcze­gól­nych ele­men­tów (np. rachu­nek prze­pły­wów pie­nięż­nych, infor­ma­cja dodat­ko­wa, kon­so­li­da­cja),
 • nad­zór księ­go­wy i podat­ko­wy.

 

W zakre­sie usług zwią­za­nych z wyna­gro­dze­nia­mi:

 • pro­wa­dze­nie list płac, roz­li­cze­nia PIT,
 • roz­li­cza­nie skła­dek na ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne i ubez­pie­cze­nie zdro­wot­ne,
 • zgła­sza­nie do ubez­pie­czeń spo­łecz­nych i zdro­wot­ne­go, skła­da­nie dekla­ra­cji do ZUS,
 • spo­rzą­dza­nie i roz­li­cza­nie umów — zle­ceń i umów o dzie­ło.

   Podatki

 

W ramach usług doradz­twa podat­ko­we­go zapew­nia­my kom­plek­so­wą obsłu­gę osób fizycz­nych i przed­się­bior­ców w zakre­sie podat­ków docho­do­wych (PIT, CIT) , podat­ku VAT, podat­ku od czyn­no­ści cywil­no­praw­nych, podat­ku akcy­zo­we­go, podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści, podat­ku od spad­ków i daro­wizn, innych zobo­wią­zań i należ­no­ści publicz­no­praw­nych, w tym zwłasz­cza:

 • świad­cze­nie usług bie­żą­ce­go doradz­twa podat­ko­we­go dla firm i osób fizycz­nych,
 • udzie­la­nie porad oraz spo­rzą­dza­nie ana­liz i opi­nii w spra­wach podat­ko­wych,
 • prze­pro­wa­dza­nie prze­glą­dów podat­ko­wych,
 • repre­zen­to­wa­nie oraz wspar­cie mery­to­rycz­ne i pro­ce­du­ral­ne Klien­tów przed orga­na­mi podat­ko­wy­mi, orga­na­mi kon­tro­li skar­bo­wej (kon­tro­le i postę­po­wa­nia podat­ko­we), sąda­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi oraz w toku egze­ku­cji admi­ni­stra­cyj­nej,
 • spo­rzą­dza­nie wyma­ga­nej prze­pi­sa­mi pra­wa podat­ko­we­go doku­men­ta­cji cen trans­fe­ro­wych,
 • przy­go­to­wy­wa­nie wnio­sków o inter­pre­ta­cję pra­wa podat­ko­we­go oraz pro­wa­dze­nie postę­po­wań w tym zakre­sie,
 • doradz­two w zakre­sie wybo­ru opty­mal­nych form opo­dat­ko­wa­nia oraz form pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej,
 • opra­co­wy­wa­nie efek­tyw­nych podat­ko­wo struk­tur wyna­gra­dza­nia,
 • inne, w zależ­no­ści od potrzeb i ocze­ki­wań Klien­ta,
 • zwrot podat­ku i zasił­ki z zagra­ni­cy.

Audyt

 

W zakres usług obej­mu­ją­cych audyt i innych zastrze­żo­nych do wyłącz­nej kom­pe­ten­cji bie­głych rewi­den­tów wcho­dzą:

 • bada­nie jed­nost­ko­wych i skon­so­li­do­wa­nych spra­woz­dań finan­so­wych, spo­rzą­dza­nych zarów­no według pol­skich, jak i mię­dzy­na­ro­do­wych zasad rachun­ko­wo­ści i spra­woz­daw­czo­ści finan­so­wej,
 • prze­pro­wa­dza­nie prze­glą­dów spra­woz­dań finan­so­wych,
 • bada­nie pakie­tów kon­so­li­da­cyj­nych,
 • audyt pro­jek­tów zre­ali­zo­wa­nych ze środ­ków unij­nych,

 

a tak­że inne, prze­wi­dzia­ne prze­pi­sa­mi kodek­su spół­ek han­dlo­wych:

 • bada­nie pla­nu połą­cze­nia, podzia­łu i prze­kształ­ce­nia (art. 502, 537 i 559 ksh),
 • bada­nie spra­woz­da­nia zało­ży­cie­li spół­ki akcyj­nej (art. 312 ksh),
 • bada­nie spra­woz­da­nia z pod­wyż­sze­nia kapi­ta­łu spół­ki akcyj­nej (art. 431 ksh),
 • bada­nie spra­woz­da­nia zarzą­du w przy­pad­ku zamia­ru naby­cia przez spół­kę akcyj­ną mie­nia od akcjo­na­riu­szy (art.394 ksh),
 • bada­nie wkła­dów nie­pie­nięż­nych w związ­ku z warun­ko­wym pod­wyż­sze­niem kapi­ta­łu zakła­do­we­go w spół­ce akcyj­nej (art. 449 ksh),
 • bada­nie bilan­su i rachun­ku zysków i strat spół­ki akcyj­nej w związ­ku z pod­wyż­sze­niem kapi­ta­łu zakła­do­we­go ze środ­ków spół­ki (art. 442 ksh),
 • bada­nie rachun­ko­wo­ści oraz dzia­łal­no­ści spół­ki z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią na żąda­nie wspól­ni­ka (art.223 ksh),
 • opi­nio­wa­nie ceny udzia­łu w spół­ce z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią (art. 182 ksh),
 • wyce­na akcji pod­le­ga­ją­cych przy­mu­so­we­mu wyku­po­wi (art. 418 ksh).

 

Ponad­to przed­mio­tem dzia­łal­no­ści bie­głe­go rewi­den­ta może być audyt wewnętrz­ny zgod­nie z wymo­ga­mi prze­pi­sów usta­wy o finan­sach publicz­nych.

Doradztwo biznesowe

 

Do ofe­ro­wa­nych usług dorad­czych nale­żą:

 • wyce­na przed­się­biorstw,
 • prze­pro­wa­dza­nie ana­liz i rapor­tów finan­so­wych,
 • spo­rzą­dza­nie ana­liz opła­cal­no­ści pro­jek­tów inwe­sty­cyj­nych,
 • spo­rzą­dza­nie biz­ne­spla­nów,
 • wyda­wa­nie opi­nii w spra­wach bilan­so­wych i podat­ko­wych,
 • pomoc przy zakła­da­niu dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.

KPDA

Zapra­sza­my!

Formularz kontaktowy

1 + 11 =

Kontakt

Flo­ria­na Cey­no­wy 13B/9
89–600 Choj­ni­ce